logo JIMAZ s.r.o.
Obchodní podmínky Komentář

I.  Poskytovatel služeb

Poskytovatelem služeb inzerovaných na internetových stránkách http://software.jimaz.cz (dále také dodavatel) je firma JIMAZ spol. s r.o. se sídlem Heřmanova 37, 170 00 Praha 7, zapsaná pod spisovou značkou C.5741 u rejstříkového soudu v Praze.

Podrobnější kontaktní údaje a další informace najdete na stránce O firmě.

II.  Odběratel

Odběratelem poskytovaných služeb (zákazníkem) může být libovolná fyzická či právnická osoba se sídlem v ČR.

Přestože za určitých okolností zvážíme i možnost dodávky do ciziny, běžně nabízíme naše služby pouze klientům z ČR.

III.  Poskytované služby

Dodavatel na základě smluv s držiteli autorských práv a/nebo jejich distributory zprostředkovává licence k hotovým počítačovým programům.

Smyslem naší činnosti je umožnit pořízení softwarové licence těm uživatelům, kteří nemohou či nechtějí licenci zakoupit od autora přímo nebo je to pro ně méně pohodlné než nákup přes českého zprostředkovatele – zákazník uhradí licenční poplatek nám, my jej uhradíme autorovi a autor poskytne zákazníkovi právo užívat svůj software.

Není-li uvedeno jinak, zákazník nákupem u dodavatele získá stejnou licenci, za stejných podmínek a se stejnými zárukami, jaké by získal při nákupu přímo u držitele autorských práv.

Při výkladu sporných ustanovení těchto podmínek uplatňujeme princip „zákazník má získat totéž, co při nákupu licence přímo u autora“ (toto pravidlo však nelze chápat tak, že by zákazník měl zaplatit i stejnou cenu – ta se může obecně lišit směrem nahoru i dolů).

Dodavatel nezajišťuje instalaci ani technickou podporu software, ke kterému zprostředkovává licence.

Důležité upozornění: uvedená zásada platí i pro případou technickou podporu, na kterou může pořízení licence zakládat nárok - technickou podporu poskytuje pouze autor, nikoli my. Narazíte-li při používání pořízeného programu na problém, budeme se snažit vám v rozumné míře asistovat při komunikaci s autorem, nicméně faktické vyřešení případného problému závisí vždy na autorovi.

IV.  Objednávka a uzavření smlouvy

Odběratel může objednávku učinit prostřednictvím online formuláře, elektronickou poštou, písemně nebo faxem, případně osobně na prodejně. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy dodavatel objednávku písemně akceptuje a potvrdí odběrateli cenu.

Smlouvu lze uzavřít v jazyce českém, slovenském nebo anglickém.

Objednávky lze zasílat prakticky v libovolné formě (nejlépe přes kontaktní formulář či elektronickou poštou) - podstatné je, aby byly uvedeny všechny údaje nutné k vyřízení a vyfakturování objednávky.

Objednávky nepřijímáme telefonicky - hlavními důvody, proč se příjmu telefonických objednávek bráníme, je časté a snadné komolení jmen/adres a minimální závaznost takto podaných objednávek.

Každá objednávka musí jednoznačně specifikovat, kdo je objednávajícím, co objednává, komu se má dodávka fakturovat a komu je objednaná licence určena (kdo má být jejím nabyvatelem – konečným uživatelem). Není-li výslovně uvedeno jinak, má se za to, že nabyvatelem licence má být objednávající.

Upozornění pro prodejce: objednáváte-li software pro svého zákazníka (tj. „pro další prodej“), je nezbytné, aby v objednávce bylo uvedeno minimálně celé jméno, poštovní a elektronická adresa konečného uživatele, na kterého má být licence vystavena – tyto údaje se totiž často automaticky stávají součástí registračních kódů a klíčů, navíc je autoři využívají k identifikaci registrovaných uživatelů při uplatňování nároku na upgrade nebo technickou podporu.

Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí Občanským zákoníkem (je-li odběratelem fyzická osoba – nepodnikatel), případně Obchodním zákoníkem (je-li odběratelem právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel).

Upozornění: vyhrazujeme si právo odmítnout objednávku, pokud ji zákazník podmiňuje souhlasem s jeho vlastními obchodními podmínkami, které jdou nad rámec Obchodního zákoníku či obecně přijímaných obchodních zvyklostí. Nejčastěji s obchodními podmínkami zákazníků nesouhlasíme kvůli ustanovením, která by nás zavazovala poskytnout k objednanému softwaru práva a záruky, jejichž poskytnutí nám nepřísluší nebo je dokonce z principu vyloučeno.

V.  Ceny

Není-li výslovně uvedeno jinak, cenou se na těchto stránkách i při veškeré další komunikaci mezi dodavatelem a odběratelem rozumí vždy celková částka, kterou odběratel zaplatí za získání práva k užívání objednaného softwaru v požadovaném rozsahu.

Cena zahrnuje vlastní licenční poplatek, poplatek za zprostředkování či provizi a u software dodávaného ve hmatatelné podobě také veškeré náklady na dopravu i případné celní odbavení.

S ohledem na počet položek, které udržujeme v našem ceníku, jsou veškeré ceny uvedené na našich stránkách pouze orientační – závazně cenu potvrdíme na dotaz, případně po přijetí objednávky. V naprosté většině případů (více než 99% objednávek) sice ceny publikované v ceníku dodržíme, přesto můžeme v ojedinělých případech až při zpracování objednávky zjistit, že se cena objednané licence změnila (např. proto, že výrobce vydal novou verzi programu) – v takovém případě zákazníka kontaktujeme s vysvětlením a informací o nové ceně. Zákazník má možnost buď na novou cenu přistoupit, nebo objednávku zrušit.

Dodavatel na svých stránkách uvádí jak „ceny bez DPH“, tak „ceny včetně DPH“ – tyto ceny si kvůli zaokrouhlování nemusí vždy zcela přesně odpovídat. Odběratelům, kteří jsou plátci DPH, dodavatel účtuje „ceny bez DPH“, ke kterým připočítává DPH v základní sazbě 20%. Odběratelům, kteří nejsou plátci DPH, dodavatel účtuje „ceny včetně DPH“, ve kterých je DPH v základní sazbě 20% již zahrnuta.

Smyslem mírně (v řádu korun) odlišných cen pro plátce a neplátce DPH je, aby fakturované částky byly „rozumně kulaté“ vždy v té podobě, která je pro odběratele podstatná a se kterou je zvyklý pracovat.

VI.  Platební podmínky

Není-li sjednáno jinak, dodavatel vyžaduje u všech objednávek platbu předem. Fakturovanou částku odběratel na základě zálohové faktury uhradí bankovním převodem, poštovní poukázkou typu A, v hotovosti na prodejně nebo vkladem hotovosti na bankovní účet dodavatele.

Po přijetí objednávky vystavujeme fakturu, kopii zasíláme ihned ve formátu PDF elektronickou poštou a tištěný originál následně klasickou poštou. Číslo faktury je při platbě vhodné uvést jako variabilní symbol či „zprávu pro příjemce“ – bez něj pro nás může být obtížné platbu přiřadit ke správné objednávce. Nikdy nám neposílejte žádnou platbu dříve, než od nás obdržíte zálohovou fakturu.

Software není možné objednat na dobírku.

Naprostou většinu licencí dodáváme elektronickou poštou, což dobírku stejně vylučuje. Po špatných zkušenostech s nevyzvednutými zásilkami jsme však přestali na dobírku zasílat i software, u kterého by to technicky možné bylo.

Dodavatel dle vlastního uvážení poskytuje vybraným odběratelům dodávky s platbou po dodání. Faktury mají standardně splatnost 12 dní, po dohodě lze splatnost prodloužit – při splatnosti delší než 30 dní si dodavatel vyhrazuje právo zohlednit delší splatnost přirážkou k běžné ceně.

Dodávky „na fakturu“ běžně poskytujeme např. státním orgánům a institucím (školám), výzkumným ústavům AV ČR nebo stálým zákazníkům s dobrou platební morálkou. Při extrémně dlouhých splatnostech podle okolností účtujeme příplatek v rozmezí 5%-10% za každý další měsíc splatnosti (jsme společnost obchodní, nikoliv úvěrová...).

Ke každé dodávce obdrží odběratel od dodavatele daňový doklad, který má náležitosti vyžadované daňovými zákony a předpisy ČR.

Standardně vystavujeme tzv. „velký“ daňový doklad (fakturu), při hotovostní platbě na prodejně lze místo faktury získat „malý“ daňový doklad (paragon / účtenku).

Dodací podmínky

Všude, kde je to možné, poskytuje dodavatel plnění prostřednictvím elektronické pošty. „Dodávkou“ může být registrační klíč, sériové číslo nebo registrační kód, kterým lze volně šířenou verzi objednaného programu změnit na placenou, odkaz, přes který se dá stáhnout instalační soubor placené verze objednaného programu, případně přihlašovací údaje k unikátnímu zákaznickému účtu, přes který lze registrační údaje nebo plnou verzi programu získat – podrobnosti jsou uvedeny buď piktogramem v ceníku, nebo detailně na stránkách věnovaných konkrétním programům.

V některých případech – vždy na ně upozorňujeme předem - je pro správné vygenerování licence nezbytné, abychom nechali autora/výrobce zaslat dodávku přímo na emailovou adresu konečného uživatele. V takovém případě je důležité věnovat zvýšenou pozornost mazání nevyžádané pošty, protože registrační email, většinou psaný anglicky, může připomínat spam.

Software, který se dodává ve hmatatelné podobě („krabice“, případně samotné instalační médium v obalu), dodavatel zasílá jako balíček prostřednictvím České pošty. Po dohodě lze za příplatek zajistit dodávku přepravní službou nebo (po Praze) kurýrem.

VIII.  Dodací lhůty

U elektronických licencí se dodací lhůty pohybují v řádu jednotek pracovních dní od připsání zálohové platby na účet dodavatele (resp. od přijetí objednávky, je-li sjednána platba po dodání), u softwaru dodávaného ve hmatatelné podobě v řádu jednotek týdnů – jen ve zcela výjimečných případech (méně než 1% objednávek) přesáhne dodací lhůta jeden měsíc.

Nejkratší dodací lhůta, kterou v ceníku uvádíme, je „do týdne“ – ve skutečnosti jde o údaj s poměrně velkou rezervou a většina elektronických licencí bývá dodána během dvou pracovních dní (za příznivých okolností můžete mít licenci i během několika málo hodin). Je-li pro vás expresní dodávka z nějakého důvodu důležitá, předem se informujte, jak nejrychleji dokážeme u toho konkrétního programu za daných okolností licenci zajistit.

IX.  Odstoupení od smlouvy

Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že se software, který si odběratel objedná, přestane prodávat, zásadním způsobem se změní jeho cena nebo se objeví jiná překážka, která mu znemožní poskytnout dohodnuté plnění. V takovém případě ihned vrátí odběrateli veškerá předem poskytnutá plnění.

Ve výjimečných případech, kdy mezi přijetím objednávky a uhrazením licence našemu dodavateli dojde k výraznému zdražení, k ukončení prodeje objednaného programu, změně licenční politiky apod., s omluvou vaši objednávku zrušíme a neprodleně vrátíme případnou zálohovou platbu (naštěstí jde o případy velmi vzácné).

Odběratel může od smlouvy odstoupit pouze se souhlasem dodavatele. Dodavatel s přihlédnutím k okolnostem storno akceptuje tehdy, má-li sám možnost zrušit smlouvy, které již uzavřel se svými dodavateli za účelem vyřízení objednávky, jejíž storno odběratel požaduje. Dodavatel si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek na pokrytí nákladů spojených se zrušením objednávky, případně zrušení objednávky odmítnout.

Budete-li potřebovat svoji objednávku zrušit, budeme se snažit vám v maximální možné míře vyhovět – bez problémů je možné objednávku stornovat v případě, že jsme sami licenci ještě neobjednali u autora/výrobce. Jestliže je licence již zaplacená či objednaná u autora, nebývá storno objednávky možné, nebo je s ním spojen určitý storno poplatek (jeho výši stanovíme individuálně podle toho, jaké náklady nám se zrušením objednávky skutečně vzniknou).

Je-li odběratel zároveň nabyvatelem („spotřebitelem“) objednané licence, na objednávku se vztahuje § 53 odst. 7 a 8 Občanského zákoníku. § 53 odst. 7 stanoví, že spotřebitel je oprávněn do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu a bez jakékoli sankce odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku. § 53 odst. 8 upřesňuje, že se toto právo nevztahuje mj. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

Upozornění: v naší nabídce není prakticky žádný software, u kterého by bylo možné právo na odstoupení od smlouvy dle § 53 odst. 7 uplatnit. Zajišťujeme licence k softwaru převážně zahraničních výrobců, jehož cena z principu závisí na aktuálním kurzu české koruny. Navíc se licence ve většině případů vystavují na konkrétního držitele a jejich prodej jinému zákazníkovi není možný – jde tedy o „zboží upravené podle přání spotřebitele“.

Nejde přitom o pouhou právnickou kličku, kterou bychom se chtěli vyhnout oprávěným nárokům zákazníka – smyslem zmíněné právní úpravy totiž je umožnit spotřebiteli vrátit zboží, u něhož se předpokládá, že si jej před objednáním neměl možnost prohlédnout či vyzkoušet. Při objednávce softwarové licence však tento předpoklad neplatí – v současné době už prakticky neexistuje software, který by nebylo možné bezplatně vyzkoušet ještě před zaplacením licenčního poplatku. Objednávejte proto pouze software, který jste si předem vyzkoušeli a prověřili.

X.  Záruční podmínky

Není-li výslovně uvedeno jinak, dodavatel poskytuje na dodávaný software záruky ve stejném rozsahu, v jakém je poskytuje sám autor/výrobce.

Aplikujeme zásadu „zákazník má získat totéž, co při nákupu licence přímo u držitele autorských práv“ zmíněnou již v úvodu těchto podmínek. Zakoupíte-li licenci naším prostřednictvím, získáte stejná práva a záruky, jako kdybyste licenci koupili přímo od výrobce. POZOR! Prakticky u žádného běžně dostupného softwaru výrobce negarantuje bezchybnou funkci - vždy si proto ještě před objednáním vyzkoušejte a ověřte, že jste s kvalitou i funkčností objednávaného programu spokojeni. Zároveň při objednávání berte v úvahu, že u programů, které při aktivaci vyžadují přístup na internet, nelze do budoucna stoprocentně zaručit neomezenou platnost/použitelnost registračních údajů. Jestliže autor/výrobce ukončí činnost a přestane provozovat svoje licenční servery, nemusí být možné aktivaci software provést ani s původně platnými údaji.

XI.  Reklamace

Případné reklamace je odběratel povinen uplatnit do tří měsíců od převzetí plnění. Na reklamace uplatněné po této lhůtě nemusí brát dodavatel zřetel.

Reklamaci je možné uplatnit pouze v případě, kdy při respektování licenčních podmínek výrobce (EULA) dodané licenční/registrační údaje nelze použít ke zprovoznění placené verze objednaného software. Reklamovat nelze chyby či funkci samotného software.

V případě, že dodavatel dodá odběrateli licenční nebo registrační údaje, které nelze použít ke zprovoznění placené verze objednaného programu, nahlíží se na objednávku až do okamžiku, kdy dodavatel zjedná nápravu, jako by plnění dosud nebylo poskytnuto.

U software dodávaného ve hmatatelné podobě se možnost reklamace v běžném, zákonem stanoveném rozsahu, vztahuje i na čitelnost instalačního média, je-li součástí dodávky.

Odběratel je povinen dodavateli poskytnout součinnost nezbytnou pro vyřešení reklamace.

Podle všeobecně zažitých zvyklostí se software dodává „bez záruky“ – předpokládá se, že uživatel na volně šířené verzi předem vyzkouší a ověří, zda mu software vyhovuje. Není proto možné reklamovat dodávku jen proto, že software nefunguje podle představ uživatele.

Naproti tomu samozřejmě lze reklamovat registrační či licenční údaje, které ve skutečnosti k registraci, aktivaci či jiné podobné proceduře vyžadované při zprovoznění placené verze objednaného programu nelze použít (např. proto, že je autor/výrobce chybně vystavil – což se stává sice velmi vzácně, přesto čas od času ano).

POZOR! V současné době je již běžné, že software při aktivaci vyžaduje přístup na internet – aktivační údaje nelze reklamovat jako nefunkční, jestliže počítač, na kterém se aktivace provádí, přístup na internet nemá (potřebujete-li pořídit licenci pro počítač, který nemá a ani dočasně nemůže mít plnohodnotný přístup na internet, předem se informujte, zda je možné na takovém počítači registraci/aktivaci vůbec provést).

Možnost reklamace se nevztahuje na registrační údaje, jejichž platnost zruší výrobce na základě porušení licenční smlouvy ze strany uživatele, případně jejichž platnost skončí v důsledku toho, že výrobce software ukončí činnost – stejně jako v jiných ohledech i zde platí, že při pořízení licence naším prostřednictvím získáte jen to samé, co při přímém nákupu licence u výrobce (kdybyste si licenci pořídili přímo od výrobce, tento ukončil činnost a vypnul aktivační servery, rovněž byste se nedomohli žádné náhrady).

XII.  Ochrana osobních údajů

Dodavatel nakládá s osobními údaji v souladu s platnými zákony ČR, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. V interní databázi uchovává základní identifikační údaje (jméno osoby, IČ, DIČ, poštovní a emailové adresy, telefonní a faxové spojení), které využívá v rámci administrativní agendy spojené s vyřizováním objednávek a dále k dohledávání historických objednávek v případech, kdy odběratel po určité době požaduje kopii původně dodaných licenčních údajů. Dodavatel v databázi neuchovává žádné citlivé osobní údaje.

Softwarové licence, které dodavatel zprostředkovává, se obvykle vystavují na konkrétního držitele. Dodavatel proto v odůvodněných případech vybrané osobní údaje sděluje svým dodavatelům – většina jich má sídlo mimo území ČR, často dokonce mimo území EU. Dodavatel věnuje značnou pozornost tomu, aby osobní údaje poskytoval pouze důvěryhodným partnerům, kteří je nebudou zneužívat.

U objednávek na software dodávaný ve hmatatelné podobě poskytuje dodavatel osobní údaje odběratelů v rozsahu nezbytně nutném také České poště a přepravním společnostem, které zajišťují doručení zásilky.

Odběratel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů v rozsahu definovaném těmito Obchodními podmínkami. Odběratel má právo vyžádat si podrobné informace o povaze a rozsahu uchovávaných osobních údajů, případně může požádat dodavatele o jejich odstranění z databáze (dodavatel takové žádosti bez zbytečného odkladu vyhoví).

Registrační číslo dodavatele u Úřadu na ochranu osobních údajů je 00022430.

Uchovávané osobní údaje (týká se nejen údajů osobních, ale i kontaktních údajů odběratelů – právnických osob) zásadně nevyužíváme k hromadnému zasílání nevyžádaných obchodních sdělení. Výjimku tvoří pouze nabídky dostupné konkrétnímu odběrateli na základě nákupů provedených v minulosti (např. nabídky upgradů, možnost prodloužení předplatného na nové verze apod.), které dle vlastního uvážení zasíláme v případech, kdy existuje reálný předpoklad, že zákazník bude mít zájem takovou nabídku využít.

Zároveň však upozorňujeme, že někteří výrobci software běžně využívají emailové adresy registrovaných uživatelů svých produktů k rozesílání podstatně méně cílených obchodních sdělení. Emailová adresa konečného uživatele je přitom velmi často údajem, který musíme výrobci povinně uvádět v každé naší objednávce.

XIII.  Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí od 1.6.2011. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky podle potřeby měnit a upřesňovat - pro konkrétní objednávku však obchodní podmínky platí vždy v té podobě, v jaké byly zveřejněny na stránkách dodavatele v okamžiku odeslání objednávky.